2019-05-11

Chinese Chess Championship 2019


The Chinese Championship 2019 is a 12-player round-robin held from 11 to 22 May in Xinghua.
Players: Wen, Yang; Xu, Xiangyu; Xu, Yinglun; Zhao, Jun; Bai, Jinshi; Liu, Yan; Lu, Shanglei; Zhao, Yuanhe; Li, Shilong; Peng, Xiongjian; Xu, Jun; Xu, Yi

Official site

Schedule in UTC:

Round 1    May 11, 2019    06:30 
Round 2    May 12, 2019    06:30 
Round 3    May 13, 2019    06:30 
Round 4    May 14, 2019    06:30 
Round 5    May 15, 2019    06:30 
Round 6    May 16, 2019    06:30 
Round 7    May 18, 2019    06:30 
Round 8    May 19, 2019    06:30 
Round 9    May 20, 2019    06:30 
Round 10    May 21, 2019    06:30 
Round 11    May 22, 2019    05:30 Watch the games of the Chinese Chess Championship 2019 with computer analysis LIVE on ChessBomb.