2017-05-06

Верига открити турнири по блиц шахмат ChessBomb Tour 2017


ШАХМАТЕН ГРАН ПРИ ПО БЛИЦ НА ОТКРИТО България 2017
Организатори: шахматният портал Chessbomb.com и
ШК ЧесБомб - Пловдив
С подкрепата на общините: София, Пловдив, Варна и Бургас
В рамките на веригата ще се проведат  четири фестивала. Всеки фестивал ще включва по три квалификационни турнира:
 • турнири от група А – за шахматисти с международно ЕЛО >2100
 • турнири от група Б – за шахматисти с международно ЕЛО < 2200
 • турнири от група В – за деца до 16 години (родени след 01.01.2001 г.)
Фестивалите ще се проведат според следния график:
I Фестивал на 06.05.2017 г., в гр. София – турнири А1, Б1, В1
II Фестивал на 03.06.2017 г., в гр. Пловдив – турнири А2, Б2, В2
III Фестивал на 01.07.2017 г., в гр. Варна – турнири А4, Б4, В4
IV Фестивал на 05.8.2017 г., в гр. Бургас – турнири А3, Б3, В3
Финален турнир: на 09 и 10.09.2017 г. в гр. Пловдив.


Във финалния турнир право на участие получават 20-те шахматисти, класирали се:
 • на първите три места в  турнирите от А1 до А4  – 12 финалисти;
 • на първо място в турнирите от Б1 до Б4 – 4 финалисти;
 • на първо място в турнирите от В1 до В4 – 4 финалисти.
Във финалния турнир ще участват още 10 участника, поканени от организаторите. Това ще са десет от най-добрите играчи в световния шахматен елит. Те ще се срещнат с участниците във финалния турнир.
Всички 30 участници от финалния турнир ще бъдат наградени.


Регламент на квалификационния турнир в гр. София:


 • турнири от група А – за шахматисти с международно ЕЛО >2100
 • турнири от група Б – за шахматисти с международно ЕЛО < 2200
 • турнири от група В – за деца до 16 години (родени след 01.01.2001 г.)
Шахматистите с международно ЕЛО между 2100-2200 могат да избират в кой турнир да се включат.
Място на провеждане: градинката пред Народния театър “Иван Вазов”


Право на участие в турнирите А, Б и В  имат всички шахматисти, които заяват участието си  на място до 13.00 ч. на 06.05.2017 г. и заплатят турнирна такса. Предварителни заявки се приемат на email: aleksandar.delchev@gmail.com


ПРОГРАМА НА ТУРНИРИТЕ:
10.00 - 13.00 ч. – Записване на участниците
13.00 ч. – Обявяване на участниците за трите турнира
13.30 ч. – Техническа конференция   
14.00 ч. – Откриване на фестивала  
14.15 ч. – I кръг   
14.30 ч. – II кръг
15.00 ч. – III кръг   
15.20 ч. – IV кръг
15.40 ч. – V кръг  
16.00 ч. – VI кръг
16.20 ч. до 17.00 ч. – Почивка
17.00 ч. – VII кръг
17.20 ч. – VIII кръг   
17.40 ч. – IX кръг
18.00 ч. –  Награждаване и закриване на турнир В1
18.30 ч. – X кръг
19.00 ч. – XI кръг
19.20 ч. – XII кръг
19.40 ч. – XIII кръг
20.30 ч. – Награждаване и закриване на турнири А1 и Б1


СИСТЕМА И КОНТРОЛА ЗА ИГРА
 • Турнир А ще се проведе в 13 кръга по Швейцарската система, според турнирните правила на ФИДЕ и правилника на шахмата на ФИДЕ, валиден от 1.07.2014 (Приложение В. Блиц - ще се приложи т. В4). Играещите двойки ще се определят с помощта на софтуера Swiss Manager.
 • Турнир Б ще се проведе в 11 кръга по Швейцарската система, според турнирните правила на ФИДЕ и правилника на шахмата на ФИДЕ, валиден от 1.07.2014 (Приложение В. Блиц - ще се приложи т. В4).  Играещите двойки ще се определя с помощта на софтуера Swiss Manager.
 • Турнир В  ще се проведе в 9 кръга по  Швейцарската система, според турнирните правила на ФИДЕ и правилника на шахмата на ФИДЕ, валиден от 1.07.2014 (Приложение В. Блиц - ще се приложи т. В4). Играещите двойки ще се определя с помощта на софтуера Swiss Manager.


Контролата за игра на всички  турнири ще е по 5 минути на състезател до края на партията с добавяне на 3 (три) секунди преди всеки изигран ход, считано от първия.


ТАЙ-БРЕК
Класирането на състезателите, които финишират с еднакъв брой точки, се определя посредством:
(а) Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група;
(б) Редуциран Бухолц-1;
(в) Бухолц;
(г) Брой победи.
СЪДИЙСТВО:
Главен съдия на фестивала – Ясна Шакотич, международен съдия на ФИДЕ
Главен съдия на турнир А – Ясна Шакотич, международен съдия на ФИДЕ
Главен съдия на турнир Б – Димитър Илиев, международен съдия на ФИДЕ
Главен Съдия на Турнир В – Здравко Недев, международен съдия на ФИДЕ
Съдия на турнир В – Ружка Генова, международен съдия на ФИДЕ
Технически секретар – Драгана Пейч, съдия I категория.
НАГРАДЕН ФОНД:
1. Награден фонд за турнир А1 (шахматисти с ЕЛО >2100)
 • Основно класиране: 1700 лева, разпределени, както следва:
1-во място - 500 лв. 6-то място - 100 лв.
2-ро място - 350 лв.   7-мо място - 80 лв.
3-то място - 250 лв.     8-мо място - 60 лв.  
4-то място - 150 лв. 9-то място - 50 лв.
5-то място - 120 лв. 10-то място - 40 лв.
 • Специални награди: 550 лв., разпределени, както следва:Младежи до 20 г.
Жени
Сеньори 60+
1-во място
100 лв.
150 лв.
100 лв.
2-ро място
50 лв.
100 лв.
50 лв.


2. Награден фонд за турнир Б1 (шахматисти с ЕЛО <2200)
 • Основно класиране: 1700 лева, разпределени, както следва:
1-во място - 500 лв. 6-то място - 100 лв.
2-ро място - 350 лв.   7-мо място - 80 лв.
3-то място - 250 лв.     8-мо място - 60 лв.  
4-то място - 150 лв. 9-то място - 50 лв.
5-то място - 120 лв. 10-то място - 40 лв.


 • Специални награди: 550 лв., разпределени както следва:Шахматисти с ЕЛО< 1800
Жени
Сеньори 60+
1-во място
100 лв.
150 лв.
100 лв.
2-ро място
50 лв.
100 лв.
50 лв.


3. Награден фонд за турнир В1 (деца родени след 01.01.2001 г.)
 • Предметни награди на стойност 2000 лева;
 • Победител - лаптоп;
 • 2-ро място - смартфон;
 • 3-то място - камера;
 • Всички шахматисти в турнира, които са набрали 6 или повече точки в 9-те възможни партии ще получат предметни награди.


Турнирните такси са в размер, както следва:
 • турнир А – 20 лв.;
 • турнир Б – 20 лв.;
 • сеньори 60+  – 15.00 лв.;
 • турнир В – 15 лв.
Гросмайсторите са освободени от турнирна такса.
Организаторите си запазват правото  да не допуснат до участие играчи, които в миналото, или по време на турнира, създават напрежение и нарушават основните принципи на световното шахматно движение GENS UNA SUMUS!Expect ChessBomb Tour 2017

OPEN CHESS GRAND PRIX IN BLITZ OUTDOORS 
ChessBomb Tour 2017

Bulgaria


Organizers: the chess portal ChessBomb.com and the Chess Club ChessBomb - Plovdiv
With the support of the municipalities of Sofia, Plovdiv, Varna and Burgas

             

The chain will include four festivals. Each festival will include three qualification tournaments:
 • Tournaments of Group A - for international players with ELO> 2100
 • Tournaments of Group B - for players with an international ELO <2200
 • Tournaments of Group C - for children up to 16 years (born after 01.01.2001)  

The Festivals will be held according to the following schedule:
 • Festival I on 06.05.2017, in the town of Sofia - tournaments A1, B1, C1
 • Festival II on 03.06.2017, in the town of Plovdiv - tournaments A2, B2, C2
 • Festival III on 01.07.2017, in the town of Varna - tournaments A4, B4, C4
 • Festival IV on 05.8.2017, in the town of Bourgas - tournaments A3, B3, C3
 • Final tournament: 09 and 10.09.2017 in the town of Plovdiv.

In the Final tournament will take part those 20 chess players who ranked:
 • among the first 3 in one of the the tournament A1-A4 - 12 finalists;
 • first in one of the tournaments B1-B4 and C1-C4 - 8 finalists.

The 10 participants, invited by the organizers, will also take part in the Final tournament. They will be ten of the best chess players in the world chess elite. They will play with the participants in the Final tournament.

All 30 participants in the Final tournament will be awarded.

REGULATION OF THE QUALIFICATION TOURNAMENT IN SOFIA
 • The tournaments of Group A will be for players with international ELO> 2100
 • The tournaments of Group B will be for players with an international ELO <2200
 • The tournaments of Group C will be for children up to 16 years (born after 01.01.2001)
 • The chess players with international ELO between 2100-2200 can choose in which tournament to take part.
The tournament will be held in the garden in front of the National Theatre Ivan Vazov.

The right to participate in tournament A, B and C have all the players who declare their participation on the tournament on 06.05.2017 until 1.00 pm., and pay the tournament fee. Preliminary applications are accepted on email: aleksandar.delchev@gmail.com

PROGRAMME OF TOURNAMENTS:

10:00 am to 1:00 pm. - Registration of participants
1.00 pm - Announcing the participants for the three tournaments
1.30 pm - Technical Conference
2.00 pm - Opening of the Festival
2.15 pm - I Round
2.30 pm - II Round
3.00 pm - III Round
3:20 pm - IV Round
3.40 pm - V Round
4.00 pm - VI Round
from 4:20 pm. to 5:00 pm - Pause
5.00 pm - VII round
5.20 pm - VIII Round
5.40 pm - IX Round
6.00 pm - Closing Tournament C1 and awarding the winners
6.30 pm - X Round
7.00 pm - XI Round
7.20 pm - XII Round
7:40 pm - XIII Round
8.30 pm - Closing Tournaments A1 and B1 and awarding the winners

CONTROL AND SYSTEM OF A PLAY
 • The tournament A will be held in 13 rounds following the Swiss system, according to the FIDE tournament rules and FIDE Regulation from 1.07.2014. (Appendix В. Bliz - В4). The playing couples will be determined using the Swiss Manager software.
 • The tournament B will be held in 11 rounds following the Swiss system, according to the FIDE tournament rules and FIDE Regulation from 1.07.2014 (Appendix В. Bliz - В4). The playing couples will be determined using the Swiss Manager software.
 • The tournament C will be held in 9 rounds following the Swiss system, according to the FIDE tournament rules and FIDE Regulation from 1.07.2014(Appendix В. Bliz - В4) . The playing couples will be determined using the Swiss Manager software.
The time control of all tournaments will be 5 minutes per player until the end of the game with the increment of three (3) seconds per move starting from the first.

TIE-BREAK
The ranking of players whose finishing points are equal is determined by:
(A) The result of the games between players in the same group;
(B) Reduced Buchholz-1;
(C) Buchholz;
(D) Number of games won.

2017-04-26

The Four Nations Chess League - Division 1 2016/2017

The Four Nations Chess League - Division 1 2016/2017 Great Britain
19 November 2016 - 1 May 2017

Official site
The Four Nations Chess League Division 1 is the highest British team league. The 2016-2017 season is taking place at  various places in Great Britain.  The league is divided into two pools of eight teams.  After seven rounds, the top four teams in each pool qualify for the Championship Pool.

System of play: Two 8 teams round-robin tournaments: Pool A & Pool B
Final Stage - 4 matches

Rate of play:
100 minutes in 40 moves +
50 minutes all moves +
30 seconds increment
starting from move 1
Schedule :
GMT (Greenwich Mean Time)

No UTC/GMT offset
Round 1    Nov  19, 2016 -  14:00  
Round 2   Nov  20, 2016 -  11:00
Round 3   Jan  14, 2017 -  14:00
Round 4   Jan  15, 2017 -  11:00
Round 5   Feb  11, 2017 -  14:00
Round 6   Feb  12, 2017 -  11:00
Round 7   Mar  04, 2017 -  14:00
Round 8   Mar  05, 2017 -  11:00
Round 9   Apr  29, 2017 -  14:00
Round 10   Apr  30, 2017 -  13:00
Round 11   May 01, 2017 -  11:00

Follow the league live on ChessBomb.com


German Bundesliga 2016/2017The central finals of the  German Chess Bundesliga 2016/2017 is held in Berlin, Germany from 29 April to 01 May . Top-class chess is expected.

Official site

15 October 2016 - 1 May 2017
15 Rounds - 16 Teams Round Robin
Rate of play:
100 minutes in 40 moves +
50 minutes all moves +
30 seconds for each move
starting from move 1

Schedule : * CET (UTC/GMT +1)
Round 1    Oct 15, 2016 -  14:15  
Round 2   Oct 16, 2016 -  10:15
Round 3   Nov 19, 2016 -  14:15
Round 4   Nov 20, 2016 -  10:15
Round 5   Dec 3, 2016 -  14:15
Round 6   Dec 4, 2016 -  10:15
Round 7   Feb 18, 2017 -  14:15
Round 8   Feb 19, 2017  -  10:15
Round 9   Mar 18, 2017  -  14:15
Round 10  Mar 19, 2017 -  10:15
Round 11  Apr 8, 2017 -  14:15
Round 12  Apr 9, 2017 -  10:15
Round 13  Apr 29, 2017 -  14:15
Round 14  Apr 30, 2017 -  14:15
Round 15  May 1, 2017 -  10:15

#TeamMPTB1TB2
1BAD24681.570
2HOC1962761.5
3HAL1856957.5

SOL18564.562
5SVM17466.552.5
6BRE1555354
7USV14555.556
8SGT1254147.5

HSK12529.547.5
10DJK11495.544
11SFB10490.547
12FCB538434.5

SSS537237.5
14SKK431731.5

MSA4299.529.5

GRI424631.5

Follow the bundesliga live on ChessBomb.com

Phillip Silver Swartz IM Norm 2017

Phillip Silver Swartz IM Norm 2017 is held in Johannesburg, South Africa  from 26 April till 1 May 2017.

Official site


system of play: 9 Rounds - 10 Player Round Robin
Rate of play:
90 minutes in 40 moves +
30 minutes 30 minutes all moves +
30 seconds for each move
starting from move 1

Schedule : UTC/GMT +2
26.04 2017 - Round  01  - 16:00
27.04 2017 - Round  02  - 09:00
27.04 2017 - Round  03  - 16:00
28.04 2017 - Round  04  - 09:00
28.04 2017 - Round  05  - 16:00
29.04 2017 - Round  06  - 16:00
30.04 2017 - Round  07  - 09:00
30.04 2017 - Round  08  - 16:00
01.05 2017 - Round  09  - 09:00

Follow the tournament live on ChessBomb.com

Croatian Championship 2017

Croatian Championship 2017 Valpovo, Croatia 25 April - 5 May 2017

Official site 

 11 Rounds - 12 Player Round Robin

Rate of play: 90 minutes in 40 moves + 30 minutes 30 minutes all moves + 30 seconds for each move starting from move 1

Schedule : * CET (UTC/GMT +2)
25.04 2017 - Round 01 - 15:00
26.04 2017 - Round 02 - 15:00
27.04 2017 - Round 03 - 15:00
28.04 2017 - Round 04 - 15:00
29.04 2017 - Round 05 - 15:00
30.04 2017 - Round 06 - 15:00
01.05 2017 - Round 07 - 15:00
02.05 2017 - Round 08 - 15:00
03.05 2017 - Round 09 - 15:00
04.05 2017 - Round 10 - 15:00
05.05 2017 - Round 11 - 15:00

#NamePtsSB
1Bosiocic, Marin10

Jovanic, Ognjen10
3Brkic, Ante0.50.25

Jovanovic, Zoran0.50.25

Kovacevic, Blazimir0.50.25

Kozul, Zdenko0.50.25

Palac, Mladen0.50.25

Saric, Ivan0.50.25

Stevic, Hrvoje0.50.25

Zelcic, Robert0.50.25
11Martinovic, Sasa00

Saric, Ante00

Follow the championship live on ChessBomb
2017-04-24

Chinese Championships 2017

Chinese Championships 2017 - Men and Women are held in Xinghua, China
from 23 April till 4 May 2017.

Official site

Chinese Championships 2017 - Men
System of play: 11 Round-12 Player Round Robin
Rate of play:
90 minutes all moves +
30 seconds increment

Schedule : UTC/GMT +8 hours
2017/04/23 14:30 - Round 01
2017/04/24 14:30 - Round 02
2017/04/25 14:30 - Round 03
2017/04/26 14:30 - Round 04
2017/04/27 14:30 - Round 05
           REST DAY
2017/04/29 14:30 - Round 06
2017/04/30 14:30 - Round 07
2017/05/01 14:30 - Round 08
2017/05/02 14:30 - Round 09
2017/05/03 14:30 - Round 10
2017/05/04 13:30 - Round 11

Players: 
#NamePtsSB
1Lu, Shanglei10

Wang, Chen10

Zhou, Jianchao10
4Gao, Rui0.50.25

Wei, Yi0.50.25

Xu, Minghui0.50.25

Xu, Yi0.50.25

Xu, Yinglun0.50.25

Zeng, Chongsheng0.50.25
10Bai, Jinshi00

Fang, Yan00

Wen, Yang00    


Chinese Women's Championship 2017

System of play: 11 Round-12 Player Round Robin
Rate of play:
90 minutes all moves +
30 seconds increment

Schedule : UTC/GMT +8 hours
2017/04/23 14:30 - Round 01
2017/04/24 14:30 - Round 02
2017/04/25 14:30 - Round 03
2017/04/26 14:30 - Round 04
2017/04/27 14:30 - Round 05
           REST DAY
2017/04/29 14:30 - Round 06
2017/04/30 14:30 - Round 07
2017/05/01 14:30 - Round 08
2017/05/02 14:30 - Round 09
2017/05/03 14:30 - Round 10
2017/05/04 13:30 - Round 11

Players:
#NamePtsSB
1Guo, Qi10

Wang, Jue10

Xiao, Yiyi10

Zhang, Lanlin10
5Lei, Tingjie0.50.25

Tan, Zhongyi0.50.25

Zhu, Jiner0.50.25

Zhu, Ying0.50.25
9Gu, Tianlu00

Ren, Xiaoyi00

Yuan, Ye00

Zhai, Mo00